Klauzula Informacyjna Dotycząca Korespondencji E-mail

Administratorem danych osobowych jest Kościół Zielonoświątkowy Shoreline w Częstochowie, ul. Przemysłowa 9, 42-202 Częstochowa, e-mail: biuro@shoreline.pl, tel. 34/300-00-89. Dane będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji, podjęcia dalszych działań. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia działań lub przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji korespondencji w Fundacji, zgodnie z obowiązującym prawem. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest przewidziane przepisami prawa, ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.