Poznaj Nas


Kim Jesteśmy

Poznaj Shoreline

Nasze Spotkania


Będziemy zaszczyceni jeśli dołączysz do nas na jednym z naszych niedzielnych nabożeństw!
Staramy się, aby nasze spotkania były dostosowane do naszej współczesnej kultury, ale też by niosły głębokie duchowe przesłanie. Dlatego spodziewaj się radosnego uwielbienia przy dźwiękach współczesnej muzyki, praktycznego i inspirującego kazania oraz Bożego działania, które przynosi odświeżenie, odnowienie i uzdrowienie.
Nie musisz ubierać się i zachowywać inaczej niż robisz to na co dzień – wszyscy jesteśmy tutaj sobą i chcemy, abyś Ty również czuł się swobodnie. Kościół Shoreline to miejsce, w którym poczujesz się jak w domu i znajdziesz prawdziwych przyjaciół.
Już teraz nie możemy się doczeka, aby Cie poznać
i przywitać się z Tobą! Jesteś zaproszony!


Spotkania Kościoła

Nabożeństwo:
Niedziela 11:00
Kościół Shoreline

Grupy Domowe
Spotkania w tygodniu

Lokalizacja

Częstochowa
ul. Przemysłowa 9
POLSKA


Nasza Wizja

Naszą wizję możemy ująć w jednym zdaniu:
Pomagać innym Poznać Boga, Znaleźć życie i Czynić różnicę..


Poznać Boga:

Bóg chce abyś Go znał osobiście, bardziej od praktykowania religii. Nasze niedzielne nabożeństwa skupiają się na relacji z Nim. Bez względu na to czy jesteś nowym wierzącym i masz wiele pytań, czy długo podążasz za Jezusem, nasze niedzielne spotkania są bezpiecznym miejscem aby dowiedzieć się więcej o tym, co to znaczy „poznać Boga” i wzrastać w Nim.

 

Znaleźć życie:

Jednym ze sposobów jaki Bóg zaplanował dla nas, abyśmy żyli pełnią życia, jest mieć wokół siebie ludzi, którzy pomogą nam w podróży.
Wszyscy jesteśmy stworzeni do relacji i potrzebujemy siebie nawzajem. Wszyscy mamy jakieś problemy i czasami trudno je pokonać bez wsparcia innych ludzi. Bycie połączonym z innymi wierzącymi w Małych Grupach Shoreline to praktyczny i przyjemny sposób na znalezienie tego rodzaju zmieniającej życie społeczności..

 

Czynić różnicę:

Ostatecznym Bożym planem dla każdego z nas jest to, aby nasze życie miało wpływ na życie innych ludzi. Prawdziwa radość i spełnienie przychodzi, gdy się angażujemy i wykorzystujemy nasze talenty, aby stać się błogosławieństwem dla innych. To sprawia, że mamy w życiu cel i wzrastamy w wierze.
Mamy nadzieję, że poprzez dołączenie do zespołu wolontariuszy, każdy będzie mógł znaleźć możliwość odkrycia swego powołania i wykorzystania swoich darów i talentów, aby służyć innym w kościele i społeczeństwie.Kościół jaki widzimy

 

1. Kościół jaki widzimy, to kościół który pokazuje światu moc i chwałę Boga i pomaga niereligijnym ludziom nawiązać osobistą relacje z Jezusem Chrystusem.
2. Kościół, który zachęca ludzi do odkrycia ich celu i potencjału danego przez Boga i pomaga im go rozwijać i wypełnić.
3. Kościół, który nie zadowala się zwycięstwami przeszłości, ale ciągle patrzy w kierunku przyszłości i jest gotowy na zmiany aby wypełnić wizję od Boga.
4. Kościół, który jest wystarczająco duży, by marzyć w skali kraju, a jednocześnie na tyle mały i rodzinny, by każdy mógł znaleźć w nim swoje miejsce i służbę.
5. Widzimy kościół, który jest nieustannie innowacyjny, który przekazuje ponadczasowe wartości ewangelii za pośrednictwem współczesnych mediów i technologii, przynosząc Jezusa do domów zwykłych niepraktykujących ludzi.
6. Widzimy kościół, który stale wyposaża ludzi, by wzrastali w wierze i stawali się dojrzałymi naśladowcami Chrystusa i świadczyli o Nim w każdej sytuacji swego życia.
7. Widzimy kościół, w którym ludzie zjednoczeni są jedną wizją i rozumieją, że są częścią większej całości i przedkładają ją ponad swoje własne obdarowanie i służbę.

Widzę i wierzę w taki Kościół w CzęstochowieTomasz Kmiecik, senior pastorODKRYWAJĄC

Kościół Ducha Świętego Shoreline

Historia i w co wierzymy


Z Historii Naszego Kościoła

Nasza historia zaczyna się pod koniec 1990 r. Gdy nasi pastorzy Joanna o Tomasz Kmiecik jako młode małżeństwo z 5 letnim synem Szymonem przyjechali do Częstochowy z wyraźną misją od Boga, aby założyć w tym mieście kościół oparty na wartościach biblijnych. Swoją służbę rozpoczęli od jednej osoby, która wtedy potrzebowała pomocy i dzięki Bożej interwencji Bóg ocalił jej życie. Od tego dnia setki osób doświadczyło Bożego działania, otrzymało praktyczną pomoc, wolność, uzdrowienie i zbawienie.
Nasi pastorzy od początku wierzyli, iż kościół Jezusa budowany jest w oparciu o ponadnaturalne działanie Ducha Świętego. Dlatego zawsze modlili się o potrzeby ludzi i uczyli ludzi, że tylko Bóg może zmienić ich życie i zaspokoić ich potrzeby. W ten sposób zaczął rozwijać się nasz kościół, którego formalna rejestracja pod nazwą Hosanna, miała miejsce w kwietniu 1991 roku w ramach Kościoła Zielonoświątkowego. (W Polsce Kościół Zielonoświątkowy działa w oparciu o Ustawę Sejmową o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP i jest częścią drugiego co do wielkości wyznania chrześcijańskiego, liczącego ponad 50 mln osób na całym świecie.)
W tym samym roku (1991) dzięki przychylności Urzędu Miasta Częstochowy wynajęliśmy stary budynek przy ulicy Przemysłowej 9, który w późniejszym czasie został nabyty na własność i obecnie po wyburzeniu i rozbudowie stanowi siedzibę kościoła i fundacji.
Nasz kościół od początku swojego istnienia inicjował wiele działań społecznych mających na celu niesienie pomocy ludziom w trudnej sytuacji, między innymi poprzez prowadzenie charytatywnej stołówki, uliczną „Bożą kuchnię”, czy w końcu Fundację Eurohelp.
Przez wiele lat jako kościół byliśmy zaangażowani również w pracę zakładania kościołów w innych miastach ( Zawiercie, Olesno, Sosnowiec, Radomsko) oraz wiele innych działań służących duchowemu rozwojowy kościoła w Polsce, jak organizowanie konferencji, koncertów i seminariów.
W 2007 roku pastor Asia z udziałem Christine Caine (założycielką Kampanii A 21) zorganizowały konferencje dla kobiet, która od tego momentu odbywa się co roku pod nazwą Shine i ma wpływ na życie wielu dziewczyn i kobiet w całym kraju. Rownież w tym czasie nasz kościół rozpoczął prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci ulicy. Działania te doprowadziły do utworzenia Fundacji Eurohelp w ramach której obecnie prowadzona jest całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza pod nazwą Słoneczna Przystań. W naszym Domu Dziecka obecnie na stałe mieszka 14 dzieci w wieku od 12 miesięcy do 17 roku życia.
W ten jak i wiele innych sposobów jako ludzie wierzący chcemy praktycznie okazywać miłość Bożą ludziom w naszym mieście.
W 2015 roku miało miejsce niezmiernie ważne wydarzenie - zmieniliśmy nazwę z Hosanna na Shoreline, stając się tym samym częścią amerykańskiego Kościoła Shoreline, który tworzy sieć partnerskich kościołów protestancki w Austin, Dallas, Tulsa i Gwatemala. Połączenie to pozwala nam czerpać z doświadczenia, mądrości i duchowego dziedzictwa jednego z większych kościołów w USA.
Patrząc na to co już za nami i na to co Bóg przygotował przed nami, ciągle mamy przekonanie, że najlepsze jest ciągle przed nami.W co wierzymy

Wierzymy że :
Pismo Święte
Biblia jest natchnionym, nieomylnym Słowem Boga. Tylko ona jest ostatecznym autorytetem w ustalaniu wszystkich prawd doktrynalnych. Jest dla nas największą wartością. Pomaga nam wierzyć, kochać i żyć zwycięskim życiem. (2 Tymoteusza 3:16; II Piotra 1: 20-21; Przysłów 30: 5; Rzymian 16: 25-26).

Trójca
Jest jeden Bóg, istniejący w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Te trzy są równe i wieczne (I Jana 5: 7; Rodzaju 1:26; Mateusza 3: 16-17, 28:19; Łukasza 1:35; Izajasza 9: 6; Hebrajczyków 3: 7-11) .

Jezus Chrystus
Jezus Chrystus jest Bogiem Synem, drugą osobą Trójcy. Na Ziemi Jezus był w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. Urodził się z dziewicy, żył bezgrzesznym życiem, dokonywał cudów, umarł na krzyżu dla ludzkości, a tym samym zadośćuczynił za nasze grzechy poprzez przelanie swojej krwi. Zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismami Świętymi, wstąpił na prawą rękę Ojca i powróci ponownie w mocy i chwale. (Jana 1: 1,14, 20:28; 1 Tymoteusza 3:16; Izajasza 9: 6; Filipian 2: 5-6; 1 Tymoteusza 2: 5).

Zbawienie
Jesteśmy zbawieni z łaski poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa; Jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Zbawienie jest darem od Boga, a nie wynikiem naszych dobrych uczynków ani ludzkich wysiłków (Efezjan 2: 8-9; Galatów 2:16, 3: 8; Tytusa 3: 5; Rzymian 10: 9-10; Dzieje 16 : 31; Hebrajczyków 9:22).

Kościół
Kościół jest ciałem Chrystusa, świątynią Boga przez Ducha, z Boskimi powołaniem do wypełnienia wielkiego nakazu misyjnego Jezusa. Każda osoba, która narodziła się z Ducha Św, jest integralną częścią Kościoła jako członek ciała wierzących. Istnieje duchowa jedność wszystkich wierzących w naszego Pana Jezusa Chrystusa. (Efezjan 1:22, 2: 19-22; Hebrajczyków 12:23; Jana 17:11, 20-23).

Pokuta
Pokuta jest zobowiązaniem do odwrócenia się od grzechu we wszystkich obszarach naszego życia i do podążania za Chrystusem, co pozwala nam przyjąć Jego odkupienie i zostać odrodzonym przez Ducha Świętego. Zatem przez pokutę otrzymujemy przebaczenie grzechów i zbawienie. (Dzieje 2:21, 3:19; I Jan 1: 9).

Uświęcenie
Uświęcenie jest ciągłym procesem poddawania się Słowu Bożemu i Jego Duchowi Św, aby dopełnić rozwój charakteru Chrystusa w nas, poprzez obecną posługę Ducha Świętego. (I Tesaloniczan 4: 3, 5:23; II List do Koryntian 3:18, 6: 14-18, II List do Tesaloniczan 2: 1-3, Rzymian 8:29, 12: 1-2, Hebrajczyków 2:11).

Narodziny dziewicy
Jezus Chrystus został poczęty przez Boga Ojca, przez Ducha Świętego (trzecią osobę Trójcy Świętej) w łonie Matki Boskiej; dlatego jest On synem Bożym. (Mateusza 1:18, 25; Łukasza 1:35; Izajasza 7:14; Mateusza 1:18, 23-25; Łukasza 1: 27-35).

Krew Jezusa
Krew, którą Jezus Chrystus przelał na krzyżu Golgoty, była święta i jest w 100% wystarczająca, aby oczyścić ludzkość ze wszystkich grzechów. Jezus pozwolił się ukarać zarówno za naszą grzeszność, jak i za nasze grzechy, umożliwiając tym samym wszystkim, którzy wierzą w Niego uwolnienie od kary za grzech, którą jest śmierć. (1 Jana 1: 7; Objawienie 1: 5, 5: 9; Kolosan 1:20; Rzymian 3: 10-12, 23, 5: 9; Jan 1:29).

Chrystus w nas wierzących
Chrześcijanie to ludzie, którzy zaprosili Pana Jezusa Chrystusa, aby przyszedł i zamieszkał w nich przez Ducha Świętego. Czyniąc Jezusa Panem swojego życia i Zbawicielem, zaufali temu co Jezus uczynił dla nich, gdy umarł, został pochowany i powstał z martwych. (Jana 1:12; Jana 14:17, 23; Jana 15: 4; Rzymian 8:11; Objawienie 3:20).

Chrzest w Duchu Świętym
Jest obietnicą Ojca wypełnioną w Dniu Zielonych Świąt, przez zesłanie Ducha Świętego na wszystkich wierzących. Upoważnia on Kościół do głoszenia ewangelii po całej Ziemi. (Joela 2: 28-29; Mateusza 3:11; Marka 16:17; Dzieje 1: 5,2: 1-4, 17, 38-39, 8: 14-17, 10:38, 44-47, 11 : 15-17, 19: 1-6).

Dary Ducha Świętego
Duch Święty objawia się poprzez różnorodne dary duchowe służące do budowania i uświęcania Kościoła, demonstrowania ważności zmartwychwstania i potwierdzania mocy ewangelii. Wszystkim wierzącym nakazano szczerze pragnąć manifestacji darów w ich życiu. Te dary zawsze działają w zgodzie z Pismem Świętym i nigdy nie powinny być używane z naruszeniem zasad biblijnych. (Hebrajczyków 2: 4; Rzymian 1: 11,12: 4-8; Efezjan 4:16; II Tymoteusza 1: 5-16, 4:14; I Koryntian 12:1-31, 14: 1-40; I Piotr 4:10).

Dwa sakramenty
Chrzest wodny: zgodnie z nakazem Słowa Bożego, każdy nowo nawrócony wierzący w Pana Jezusa Chrystusa powinien zostać ochrzczony w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (Mateusza 28:19; Dzieje 2:38).
Wieczerza Pańska: jest to wyjątkowy czas komunii w obecności Boga, gdy elementy chleba i wina (ciało i krew Pana Jezusa Chrystusa) upamiętniają ofiarą Jezusa na krzyżu. (Mateusza 26: 26-29; Marka 16:16; Dzieje 8:12, 36-38; 10: 47-48; I Koryntian 10:16, 11: 23-25).

Uzdrowienie chorych
Uzdrawianie chorych zostało objawione / zilustrowane w życiu i służbie Jezusa, a także w nakazie Jezusa do Jego uczniów. Jest ono ustanowione jako znak, który ma towarzyszyć wszystkim wierzącym. Jest to także część dzieła Jezusa na krzyżu i jeden z darów Ducha Św. (Psalm 103: 2-3; Izajasza 53: 5; Mateusza 8: 16-17; Marka 16:17-18; Dzieje 8: 6-7; Jakuba 5: 14-16; I Koryntian 12: 9, 28; Rzymian 11:29).

Zmartwychwstanie
Jezus Chrystus zmartwychwstał fizycznie w chwalebnym ciele, trzy dni po śmierci na krzyżu. Ponadto, zarówno zbawieni jak i zagubieni zostaną wskrzeszeni; ci, którzy są zbawieni zmartwychwstaną do życia wiecznego a ci, którzy są zgubieni zmartwychwstaną do wiecznego potępienia. (Łukasza 24:16, 36, 39; Jana 2: 19-21, 20: 26-28, 21: 4; Dzieje 24:15; I Koryntian 15:42, 44; Filipian 1: 21-23, 3:21 ).

Niebo
Niebo jest wiecznym miejscem zamieszkania wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. (Mateusza 5: 3, 12, 20, 6:20, 19:21, 25:34; Jana 17:24; II List do Koryntian 5: 1; Hebrajczyków 11:16; I Piotra 1: 4).

Piekło
Po przeżyciu jednego życia na ziemi, niewierzący zostaną osądzeni przez Boga i zesłani do piekła, gdzie będą wiecznie dręczeni przez diabła i upadłe anioły. (Mateusza 25:41; Marka 9: 43-48; H 9:27; Objawienie 14: 9-11, 20: 12-15, 21: 8).

Drugie przyjście
Jezus Chrystus po raz drugi w sposób fizyczny i widoczny powróci na Ziemię, aby ustanowić swoje królestwo. Stanie się to w dniu, który nie jest objawiony w Pismach Świętych. (Mateusza 24:30, 26: 63-64; Dzieje 1: 9-11; I Tesaloniczan 4: 15-17; II Tesaloniczan 1: 7-8; Objawienie 1: 7)