Poznaj Nas


Kim Jesteśmy

Poznaj Shoreline

Nasze Spotkania


Będziemy zaszczyceni jeśli dołączysz do nas na jednym z naszych niedzielnych nabożeństw! Możesz się spotkać z przyjaznymi twarzami, gdy tylko wjedziesz na nasz parking! Przed nabożeństwem weź filiżankę kawy z kawiarni, spotkaj się z kilkoma osobami i udaj się do audytorium, aby dołączyć do nas w uwielbieniu Boga i inspirującym przesłaniu. Zanim wyjedziesz, udaj się do Punktu Informacyjnego w holu, aby spotkać się z nami i dowiedzieć się jakie mogą być Twoje kolejne kroki! Bardzo chcielibyśmy usłyszeć twoją historię! Nie możemy się doczekać, aby cię zobaczyć!


Spotkania Kościoła

Nabożeństwo:
Niedziela 11:00
Kościół Shoreline

Grupy Domowe
Spotkania w tygodniu

Lokalizacja

Częstochowa
ul. Przemysłowa 9
POLSKA


Nasza Wizja

Naszą wizję możemy ująć w jednym zdaniu:
Pomagać innym Poznać Boga, Znaleźć życie i Czynić różnicę..


Poznać Boga:

Bóg chce abyś Go znał osobiście, bardziej od praktykowania religii. Nasze niedzielne nabożeństwa skupiają się na relacji z Nim. Bez względu na to czy jesteś nowym wierzącym i masz wiele pytań, czy długo podążasz za Jezusem, nasze niedzielne spotkania są bezpiecznym miejscem aby dowiedzieć się więcej o tym, co to znaczy „poznać Boga” i wzrastać w Nim.

 

Znaleźć życie:

Jednym ze sposobów jaki Bóg zaplanował dla nas, abyśmy żyli pełnią życia, jest mieć wokół siebie ludzi, którzy pomogą nam w podróży.
Wszyscy jesteśmy stworzeni do relacji i potrzebujemy siebie nawzajem. Wszyscy mamy jakieś problemy i czasami trudno je pokonać bez wsparcia innych ludzi. Bycie połączonym z innymi wierzącymi w Małych Grupach Shoreline to praktyczny i przyjemny sposób na znalezienie tego rodzaju zmieniającej życie społeczności..

 

Czynić różnicę:

Ostatecznym Bożym planem dla każdego z nas jest to, aby nasze życie miało wpływ na życie innych ludzi. Prawdziwa radość i spełnienie przychodzi, gdy się angażujemy i wykorzystujemy nasze talenty, aby stać się błogosławieństwem dla innych. To sprawia, że mamy w życiu cel i wzrastamy w wierze.
Mamy nadzieję, że poprzez dołączenie do zespołu wolontariuszy, każdy będzie mógł znaleźć możliwość odkrycia swego powołania i wykorzystania swoich darów i talentów, aby służyć innym w kościele i społeczeństwie.Kościół jaki widzimy

 

1. Kościół jaki widzimy, to kościół który pokazuje światu moc i chwałę Boga i pomaga niereligijnym ludziom nawiązać osobistą relacje z Jezusem Chrystusem.
2. Kościół, który zachęca ludzi do odkrycia ich celu i potencjału danego przez Boga i pomaga im go rozwijać i wypełnić.
3. Kościół, który nie zadowala się zwycięstwami przeszłości, ale ciągle patrzy w kierunku przyszłości i jest gotowy na zmiany aby wypełnić wizję od Boga.
4. Kościół, który jest wystarczająco duży, by marzyć w skali kraju, a jednocześnie na tyle mały i rodzinny, by każdy mógł znaleźć w nim swoje miejsce i służbę.
5. Widzę kościół, który jest nieustannie innowacyjny, który przekazuje ponadczasowe wartości ewangelii za pośrednictwem współczesnych mediów i technologii, przynosząc Jezusa do domów zwykłych niepraktykujących ludzi.
6. Widzę kościół, który stale wyposaża ludzi, by wzrastali w wierze i stawali się dojrzałymi naśladowcami Chrystusa i świadczyli o Nim w każdej sytuacji swego życia.
7. Widzę kościół w którym ludzie zjednoczeni są jedną wizją i rozumieją, że są częścią większej całości i przedkładają ją ponad swoje własne obdarowanie i służbę.

Widzę i wierzę w taki Kościół w CzęstochowieTomasz Kmiecik, senior pastorODKRYWAJĄC

Kościół Shoreline

Historia i w co wierzymy


Z Historii Naszego Kościoła

Zaczyna się pod koniec 1990 r. kiedy to Joanna i Ja wraz z 5 letnim synem Szymonem spakowaliśmy wszystko co posiadaliśmy do naszej starej Zastawy i busa i przyjechaliśmy do Częstochowy, by założyć w pierwszy w tym mieście ewangeliczny kościół. W zasadzie to rozpoczęliśmy od jednej osoby, którą poznaliśmy na spotkaniach klubu Anonimowych Alkoholików.
Od początku naszej działalności wierzyliśmy, iż kościół Jezusa budowany jest w oparciu o ponadnaturalne działanie Ducha Świętego. Zawsze modliliśmy się o potrzeby ludzi i ufaliśmy, że Bóg może wszystko. W ten sposób zaczął rozwijać się nasz kościół, którego formalna rejestracja pod nazwą Hosanna, miała miejsce w kwietniu 1991 roku w ramach Kościoła Zielonoświątkowego. (W Polsce Kościół Zielonoświątkowy działa w oparciu o Ustawę Sejmową o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP i jest częścią drugiego co do wielkości wyznania chrześcijańskiego, liczącego ponad 50 mln osób na całym świecie.)
W tym samym roku (1991) dzięki przychylności Urzędu Miasta Częstochowy wynajęliśmy stary budynek przy ulicy Przemysłowej 9, który w późniejszym czasie został nabyty na własność i obecnie po wyburzeniu i rozbudowie stanowi siedzibę kościoła i fundacji.
Nasz kościół od początku swojego istnienia inicjował wiele działań społecznych mających na celu niesienie pomocy ludziom w trudnej sytuacji, między innymi poprzez prowadzenie charytatywnej stołówki, uliczną „Bożą kuchnię”, czy w końcu Fundację Pomocy Kobietom Eurohelp.
Przez wiele lat jako kościół byliśmy zaangażowani również w pracę zakładania kościołów oraz wiele innych działań służących duchowemu rozwojowy kościoła w Polsce, jak organizowanie konferencji, koncertów i seminariów.
Od 2007 roku Asia z udziałem Christine Caine (założycielką Kampanii A 21) zorganizowały konferencje dla kobiet, która od tego momentu odbywa się co roku pod nazwą Shine i ma wpływ na życie wielu dziewczyn i kobiet w całym kraju. Rownież w tym czasie nasz kościół rozpoczął prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci ulicy. Działania te doprowadziły do utworzenia Fundacji Pomocy Kobietom Eurohelp w ramach której obecnie prowadzona jest całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza pod nazwą Słoneczna Przystań. W naszym Domu Dziecka na stałe mieszka obecnie 13 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 16 roku życia.
W ten jak i wiele innych sposobów jako ludzie wierzący chcemy okazywać miłość Bożą ludziom w naszym mieście.
W 2015 roku miało miejsce niezmiernie ważne wydarzenie - zmieniliśmy nazwę z Hosanna na Shoreline, stając się tym samym częścią amerykańskiego Kościoła Shoreline, który tworzy sieć partnerskich kościołów protestancki w Austin, Dallas, Tulsa i Gwatemala. Połączenie to pozwala nam czerpać z doświadczenia, mądrości i duchowego dziedzictwa jednego z większych kościołów w USA.
Patrząc na to co już za nami i na to co Bóg przygotował przed nami, ciągle mamy przekonanie, że najlepsze jest ciągle przed nami.

W co wierzymy

Wierzymy że :
Pismo Święte
Biblia jest natchnionym, nieomylnym Słowem Boga. Tylko ona jest ostatecznym autorytetem w ustalaniu wszystkich prawd doktrynalnych. Jest dla nas największą wartością. Pomaga nam wierzyć, kochać i żyć zwycięskim życiem. (2 Tymoteusza 3:16; II Piotra 1: 20-21; Przysłów 30: 5; Rzymian 16: 25-26).

Trójca
Jest jeden Bóg, istniejący w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Te trzy są równe i wieczne (I Jana 5: 7; Rodzaju 1:26; Mateusza 3: 16-17, 28:19; Łukasza 1:35; Izajasza 9: 6; Hebrajczyków 3: 7-11) .

Jezus Chrystus
Jezus Chrystus jest Bogiem Synem, drugą osobą Trójcy. Na Ziemi Jezus był w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. Urodził się z dziewicy, żył bezgrzesznym życiem, dokonywał cudów, umarł na krzyżu dla ludzkości, a tym samym zadośćuczynił za nasze grzechy poprzez przelanie swojej krwi. Zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismami Świętymi, wstąpił na prawą rękę Ojca i powróci ponownie w mocy i chwale. (Jana 1: 1,14, 20:28; 1 Tymoteusza 3:16; Izajasza 9: 6; Filipian 2: 5-6; 1 Tymoteusza 2: 5).

Zbawienie
Jesteśmy zbawieni z łaski poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa; Jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Zbawienie jest darem od Boga, a nie wynikiem naszych dobrych uczynków ani ludzkich wysiłków (Efezjan 2: 8-9; Galatów 2:16, 3: 8; Tytusa 3: 5; Rzymian 10: 9-10; Dzieje 16 : 31; Hebrajczyków 9:22).

Kościół
Kościół jest ciałem Chrystusa, świątynią Boga przez Ducha, z Boskimi powołaniem do wypełnienia wielkiego nakazu misyjnego Jezusa. Każda osoba, która narodziła się z Ducha Św, jest integralną częścią Kościoła jako członek ciała wierzących. Istnieje duchowa jedność wszystkich wierzących w naszego Pana Jezusa Chrystusa. (Efezjan 1:22, 2: 19-22; Hebrajczyków 12:23; Jana 17:11, 20-23).

Pokuta
Pokuta jest zobowiązaniem do odwrócenia się od grzechu we wszystkich obszarach naszego życia i do podążania za Chrystusem, co pozwala nam przyjąć Jego odkupienie i zostać odrodzonym przez Ducha Świętego. Zatem przez pokutę otrzymujemy przebaczenie grzechów i zbawienie. (Dzieje 2:21, 3:19; I Jan 1: 9).

Uświęcenie
Uświęcenie jest ciągłym procesem poddawania się Słowu Bożemu i Jego Duchowi Św, aby dopełnić rozwój charakteru Chrystusa w nas, poprzez obecną posługę Ducha Świętego. (I Tesaloniczan 4: 3, 5:23; II List do Koryntian 3:18, 6: 14-18, II List do Tesaloniczan 2: 1-3, Rzymian 8:29, 12: 1-2, Hebrajczyków 2:11).

Narodziny dziewicy
Jezus Chrystus został poczęty przez Boga Ojca, przez Ducha Świętego (trzecią osobę Trójcy Świętej) w łonie Matki Boskiej; dlatego jest On synem Bożym. (Mateusza 1:18, 25; Łukasza 1:35; Izajasza 7:14; Mateusza 1:18, 23-25; Łukasza 1: 27-35).

Krew Jezusa
Krew, którą Jezus Chrystus przelał na krzyżu Golgoty, była święta i jest w 100% wystarczająca, aby oczyścić ludzkość ze wszystkich grzechów. Jezus pozwolił się ukarać zarówno za naszą grzeszność, jak i za nasze grzechy, umożliwiając tym samym wszystkim, którzy wierzą w Niego uwolnienie od kary za grzech, którą jest śmierć. (1 Jana 1: 7; Objawienie 1: 5, 5: 9; Kolosan 1:20; Rzymian 3: 10-12, 23, 5: 9; Jan 1:29).

Chrystus w nas wierzących
Chrześcijanie to ludzie, którzy zaprosili Pana Jezusa Chrystusa, aby przyszedł i zamieszkał w nich przez Ducha Świętego. Czyniąc Jezusa Panem swojego życia i Zbawicielem, zaufali temu co Jezus uczynił dla nich, gdy umarł, został pochowany i powstał z martwych. (Jana 1:12; Jana 14:17, 23; Jana 15: 4; Rzymian 8:11; Objawienie 3:20).

Chrzest w Duchu Świętym
Jest obietnicą Ojca wypełnioną w Dniu Zielonych Świąt, przez zesłanie Ducha Świętego na wszystkich wierzących. Upoważnia on Kościół do głoszenia ewangelii po całej Ziemi. (Joela 2: 28-29; Mateusza 3:11; Marka 16:17; Dzieje 1: 5,2: 1-4, 17, 38-39, 8: 14-17, 10:38, 44-47, 11 : 15-17, 19: 1-6).

Dary Ducha Świętego
Duch Święty objawia się poprzez różnorodne dary duchowe służące do budowania i uświęcania Kościoła, demonstrowania ważności zmartwychwstania i potwierdzania mocy ewangelii. Wszystkim wierzącym nakazano szczerze pragnąć manifestacji darów w ich życiu. Te dary zawsze działają w zgodzie z Pismem Świętym i nigdy nie powinny być używane z naruszeniem zasad biblijnych. (Hebrajczyków 2: 4; Rzymian 1: 11,12: 4-8; Efezjan 4:16; II Tymoteusza 1: 5-16, 4:14; I Koryntian 12:1-31, 14: 1-40; I Piotr 4:10).

Dwa sakramenty
Chrzest wodny: zgodnie z nakazem Słowa Bożego, każdy nowo nawrócony wierzący w Pana Jezusa Chrystusa powinien zostać ochrzczony w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (Mateusza 28:19; Dzieje 2:38).
Wieczerza Pańska: jest to wyjątkowy czas komunii w obecności Boga, gdy elementy chleba i wina (ciało i krew Pana Jezusa Chrystusa) upamiętniają ofiarą Jezusa na krzyżu. (Mateusza 26: 26-29; Marka 16:16; Dzieje 8:12, 36-38; 10: 47-48; I Koryntian 10:16, 11: 23-25).

Uzdrowienie chorych
Uzdrawianie chorych zostało objawione / zilustrowane w życiu i służbie Jezusa, a także w nakazie Jezusa do Jego uczniów. Jest ono ustanowione jako znak, który ma towarzyszyć wszystkim wierzącym. Jest to także część dzieła Jezusa na krzyżu i jeden z darów Ducha Św. (Psalm 103: 2-3; Izajasza 53: 5; Mateusza 8: 16-17; Marka 16:17-18; Dzieje 8: 6-7; Jakuba 5: 14-16; I Koryntian 12: 9, 28; Rzymian 11:29).

Zmartwychwstanie
Jezus Chrystus zmartwychwstał fizycznie w chwalebnym ciele, trzy dni po śmierci na krzyżu. Ponadto, zarówno zbawieni jak i zagubieni zostaną wskrzeszeni; ci, którzy są zbawieni zmartwychwstaną do życia wiecznego a ci, którzy są zgubieni zmartwychwstaną do wiecznego potępienia. (Łukasza 24:16, 36, 39; Jana 2: 19-21, 20: 26-28, 21: 4; Dzieje 24:15; I Koryntian 15:42, 44; Filipian 1: 21-23, 3:21 ).

Niebo
Niebo jest wiecznym miejscem zamieszkania wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. (Mateusza 5: 3, 12, 20, 6:20, 19:21, 25:34; Jana 17:24; II List do Koryntian 5: 1; Hebrajczyków 11:16; I Piotra 1: 4).

Piekło
Po przeżyciu jednego życia na ziemi, niewierzący zostaną osądzeni przez Boga i zesłani do piekła, gdzie będą wiecznie dręczeni przez diabła i upadłe anioły. (Mateusza 25:41; Marka 9: 43-48; H 9:27; Objawienie 14: 9-11, 20: 12-15, 21: 8).

Drugie przyjście
Jezus Chrystus po raz drugi w sposób fizyczny i widoczny powróci na Ziemię, aby ustanowić swoje królestwo. Stanie się to w dniu, który nie jest objawiony w Pismach Świętych. (Mateusza 24:30, 26: 63-64; Dzieje 1: 9-11; I Tesaloniczan 4: 15-17; II Tesaloniczan 1: 7-8; Objawienie 1: 7)