Regulamin Szkoły Ponadnaturalnej Służby

Regulamin

Regulamin rejestracji uczestników na Szkołę Ponadnaturalnej Służby
w terminie 4-7 października 2023.

§ 1. Postanowienia ogólne

    1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Szkołę Ponadnaturalnej Służby, która odbędzie się w dniach 4-7 października 2023r. w Kościele Ducha Świetego Shoreline z siedzibą w Częstochowie.

Organizatorami wydarzenia jest:

  • Kościół Ducha Świętego Shoreline z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Przemysłowej 9, NIP 9490197999 Regon:150751655

1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Szkole i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

§ 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu

2.1. Warunkami uczestnictwa w Szkole są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkole poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez darmową aplikację MKEvents dostępną dla urządzeń mobilnych pracujących w systemach operacyjnych Android i iOS Apple zwaną dalej aplikacją mobilną

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora w aplikacji mobilnej

2.1.3. Koszt udziału w Szkole, pobytu i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.1.4. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkole za pośrednictwem aplikacji upływa w dniu 30.09.2023. Rejestracja po tym terminie będzie niemożliwa. Płatności należy dokonać niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, maksymalnie do 3 dni. Płatności będą przyjmowane do 03.10.2023r.

2.1.5. Liczba osób uczestniczących w Szkole jest ograniczona.

2.1.6. W dniu rozpoczęcia Szkoły konieczne jest okazanie potwierdzenia zakupionego biletu z indywidualnym kodem QR, w formie aplikacji mobilnej lub wydruku. W przypadku braku potwierdzenia konieczne będzie okazanie dowodu osobistego celem weryfikacji uczestnika. Każdy uczestnik otrzyma personalizowany identyfikator umożliwiający udział w Szkole.

2.1.7. Organizatorzy stosować będą skanowanie kodu QR umieszczonego na personalizowanych identyfikatorach w celu: potwierdzenia obecności, odbioru materiałów konferencyjnych lub pozwolenia na przesłanie droga mailową informacji organizacyjnych na temat Szkoły.

2.1.8. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. Opłaty

3.1. Wysokość opłat za uczestnictwo w Konferencji opublikowana jest na kartach aplikacji mobilnej.

3.2. Płatnikiem (adresatem rachunku) jest podmiot rezerwujący udział w Szkole.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w Szkole w terminie podanym przez Organizatora w aplikacji mobilnej Szkoły upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Opłatę za udział w Szkole należy przesłać na rachunek bankowy Organizatora za pośrednictwem elektronicznych metod płatności udostępnionych w aplikacji mobilnej w połączeniu z formularzem rejestracyjnym.

 

§ 4. Rezygnacja z udziału w Szkole/ Polityka zwrotów

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkole. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkole powinna być dokonana w formie pisemnej. Polityka zwrotów zgodna z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkole:

a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 20 dni przed rozpoczęciem Szkoły, Organizator zwróci Uczestnikowi całą wpłaconą kwotę.

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 20 dniu przed rozpoczęciem Szkoły lub później, Organizator zatrzyma całą otrzymaną wpłatę.

4.3. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona. Proponowana osoba zamienna musi być wcześniej zaakceptowana przez Organizatora. Zmiany Uczestnika można dokonać najpóźniej do 20 dni przed datą Szkoły. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

 

§ 5. Odpowiedzialność Organizatora

5.1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Szkoły zgodne z opisem w aplikacji mobilnej wydarzenia.

5.2. Organizator ustala plan Szkoły oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Szkoły nawet w dniu, w którym odbywa się Szkoła, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

5.3. Zmiany w programie Szkoły, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkoły w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika Organizator zwróci Zamawiającemu w pełnej wysokości.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkoły.

 

§ 6. Odpowiedzialność Uczestnika

6.1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Szkoły do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno – technicznych przedstawicieli Organizatora oraz Kościoła Bożego w Chrystusie w Kaliszu.

6.2. W szczególności w miejscu organizacji Szkoły zabronione jest:

a) sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tj. DZ.U. z 2012 r. poz. 124 , z późn. zm.).

b) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.

6.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia terenie obiektu, na którym odbywa się Szkoła.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych są:

  • Kościół Ducha Świętego Shoreline z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Przemysłowa 9, NIP 9490197999

7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Szkoły, w tym stworzenia listy uczestników a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Szkołę oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty z Szkołę lub innych.

7.3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Szkoły, w tym stworzenia listy Uczestników.

7.4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Szkole.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystanie z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.

7.6. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych osobowych.

7.7. Podczas Szkoły Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w aplikacji mobilnej Szkoły.